GS.TS Lê Hữu Nghĩa, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; GS.TS Phùng Hữu Phú, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương; GS.TS Vũ Văn Hiền, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; PGS.TS Nguyễn Viết Thông, Tổng Thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương; PGS.TSKH Nguyễn Văn Đặng, nguyên Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Kinh tế Trung ương đã có các bài viết tham gia góp ý về những điểm mới trong dự thảo Văn kiện Đại hội XII của Đảng.

Trong các bài viết của mình, 5 nhà khoa học đã tập trung phân tích, làm rõ những điểm mới trong dự thảo văn kiện Đại hội XII của Đảng về đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XI; về nhìn lại 30 năm đổi mới và về mục tiêu tổng quát, động lực phát triển đất nước 5 năm tới; về đổi mới mô hình tăng trưởng và hoàn thiện thể chế, phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; những điểm mới trong dự thảo Văn kiện Đại hội XII của Đảng về văn hóa - xã hội; về quốc phòng, an ninh, đối ngoại; về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị…

PV