Đây là nội dung tại Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc -Trưởng ban chỉ đạo thực hiện Đề án “Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp” tại Phiên họp lần thứ 4 của Ban Chỉ đạo cấp Trung ương. 

Bộ Công an được giao chủ trì, phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao, Tòa án nhân dân Tối cao xây dựng, ban hành Thông tư liên tịch hướng dẫn về trưng cầu, yêu cầu giám định, đánh giá, sử dụng kết luận giám định tư pháp; thống kê về trưng cầu, yêu cầu giám định; đánh giá việc sử dụng kết luận giám định trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử; xây dựng, triển khai thực hiện Đề án phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực kỹ thuật hình sự...

Nam Phương