Hội nghị tập trung đánh giá thực trạng 10 năm thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xuất bản, phát hành sách lý luận, chính trị trong tình hình mới; nêu bật những thành tựu, kết quả đạt được, làm rõ những hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân và những bài học kinh nghiệm. Qua đó, hội nghị tiếp tục đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp nâng cao toàn diện chất lượng công tác xuất bản, phát hành sách lý luận chính trị trong thời gian tới.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Đinh Thế Huynh nêu rõ: sách lý luận, chính trị có vai trò quan trọng trong xây dựng nền tảng tư tưởng của Đảng, giáo dục thế giới quan, nhân sinh quan cách mạng, nâng cao trình độ và bản lĩnh chính trị cho cán bộ, đảng viên và nhân dân. Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn quan tâm chỉ đạo công tác xuất bản, phát hành sách lý luận, chính trị; khẳng định đây là một bộ phận quan trọng trong công tác tư tưởng - văn hóa của Đảng...

Đồng chí Đinh Thế Huynh nhấn mạnh: Trong giai đoạn tới, công tác xuất bản, phát hành sách lý luận, chính trị phải thực sự là công cụ sắc bén trên mặt trận tư tưởng - văn hóa của Đảng. Đây là nhiệm vụ nặng nề, nhiều thách thức, đòi hỏi các cơ quan chỉ đạo, quản lý, các đơn vị xuất bản phải phối hợp chặt chẽ, thực hiện nghiêm túc các quan điểm chỉ đạo của Đảng được nêu trong Chỉ thị 20. Cần quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác biên soạn, biên tập, xuất bản, phát hành sách lý luận, chính trị có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức nghề nghiệp trong sáng, trình độ chuyên môn cao, xây dựng hệ thống cộng tác viên và có những chính sách đãi ngộ thỏa đáng; có chính sách tuyển chọn, đào tạo và đào tạo lại đội ngũ cán bộ làm công tác biên tập, xuất bản, phát hành sách lý luận, chính trị đáp ứng nhu cầu phát triển mới; đổi mới, hiện đại hóa chương trình đào tạo trong đó đặc biệt chú trọng đào tạo kỹ năng, nghiệp vụ biên tập, xuất bản

K.H.