Tham dự có Thượng tướng Võ Tiến Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Quốc phòng; Trung tướng Bùi Văn Tâm, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Học viện Quốc phòng cùng hơn 80 học viên là cán bộ lãnh đạo các Bộ, ngành, tỉnh, thành phố, tham dự Lớp bồi dưỡng.

Nói chuyện với các học viên Lớp bồi dưỡng Kiến thức Quốc phòng và An ninh khóa 57, Đại tướng Trần Đại Quang khẳng định: Công tác bồi dưỡng, nâng cao kiến thức về quốc phòng - an ninh là nhiệm vụ quan trọng, cấp thiết nhằm nâng cao nhận thức và năng lực lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với an ninh nhân dân ở các bộ, ngành, địa phương; đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; góp phần thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược: Xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
Bộ trưởng Trần Đại Quang cùng các đại biểu dự Lớp Bồi dưỡng Kiến thức Quốc phòng và An ninh khóa 57.

Sau khi phân tích, đánh giá tình hình thế giới, khu vực và trong nước, Đại tướng Trần Đại Quang nêu rõ các quan điểm, tư tưởng chỉ đạo của Đảng, Nhà nước ta về xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; khẳng định quan điểm nhất quán của Đảng, Nhà nước ta về bảo vệ Tổ quốc là bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ; bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc; bảo vệ an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội và nền văn hóa; giữ vững ổn định chính trị và môi trường hòa bình, phát triển đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Kết hợp chặt chẽ các nhiệm vụ kinh tế, quốc phòng, an ninh, đối ngoại; phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, tăng cường phối hợp giữa các ngành, các cấp trong bảo vệ an ninh trật tự; nâng cao ý thức cảnh giác cách mạng; nắm chắc tình hình, chủ động phát hiện, đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch và các loại tội phạm, giữ vững an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội trong mọi tình huống, phục vụ thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và đối ngoại của đất nước.

Bộ trưởng Trần Đại Quang trao đổi với lãnh đạo Học viện Quốc phòng và các học viên.

Đại tướng Trần Đại Quang mong muốn các đồng chí học viên dự Lớp bồi dưỡng Kiến thức Quốc phòng và An ninh khóa 57 tập trung nghiên cứu, học tập, nắm vững những quan điểm, tư tưởng chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về nhiệm vụ bảo đảm quốc phòng, an ninh; quan điểm về sự kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh và đối ngoại; đồng thời chỉ rõ mối quan hệ biện chứng, tầm quan trọng của sự kết hợp này trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Các đồng chí học viên khi trở về cơ quan, đơn vị công tác cần tích cực góp phần tăng cường công tác xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan, đơn vị; phát huy tốt nhất những kiến thức về lý luận, thực tiễn được trang bị để nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác lãnh đạo, quản lý, tích cực góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Tiếp tục quan tâm phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an nhân dân trong công tác bảo vệ an ninh trật tự…

Việt Hưng