Chủ nhiệm Ủy ban pháp luật của Quốc hội Phan Trung Lý trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật tổ chức Chính phủ (sửa đổi).

Theo dự thảo, số lượng thứ trưởng, phó tổng cục trưởng, phó cục trưởng được khống chế trong luật.

Điều 38 về thứ trưởng, phó thủ trưởng cơ quan ngang bộ quy định: thứ trưởng, phó thủ trưởng cơ quan ngang bộ thực hiện nhiệm vụ do bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ phân công. Số lượng thứ trưởng, phó thủ trưởng cơ quan ngang bộ không quá 5; Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Ngoại giao không quá 6.

Trong trường hợp đặc biệt do sáp nhập bộ, cơ quan ngang bộ hoặc do yêu cầu điều động cán bộ của cơ quan có thẩm quyền thì Chính phủ trình Ủy ban thường vụ Quốc hội quyết định việc tăng số lượng thứ trưởng, phó thủ trưởng cơ quan ngang bộ.

Đại biểu Chu Sơn Hà phát biểu thảo luận.

Dự luật quy định, bộ, cơ quan ngang bộ là cơ quan của Chính phủ thực hiện chức năng quản lý nhà nước về một hoặc một số ngành, lĩnh vực và các dịch vụ công thuộc ngành, lĩnh vực; tổ chức thi hành và kiểm tra việc thi hành pháp luật liên quan đến ngành, lĩnh vực trong phạm vi toàn quốc. Chính phủ quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của từng bộ, cơ quan ngang bộ.

Cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ gồm: vụ, văn phòng, thanh tra, cục; tổng cục; các đơn vị sự nghiệp công lập. Vụ, văn phòng, thanh tra, cục; tổng cục; các đơn vị sự nghiệp công lập có người đứng đầu. Số lượng cấp phó của người đứng đầu vụ, văn phòng, thanh tra, cục và đơn vị sự nghiệp công lập không quá 3; số lượng cấp phó của người đứng đầu của tổng cục không quá 4.  Việc thành lập các đơn vị quy định tại khoản 1 Điều này do Chính phủ quyết định căn cứ vào tính chất, phạm vi quản lý, chức năng nhiệm vụ của từng bộ, cơ quan ngang bộ.

Theo Ủy ban thường vụ Quốc hội, việc quy định trong Luật số lượng cấp phó ở bộ, cơ quan ngang bộ là cần thiết. Do vậy, tiếp thu ý kiến của các đại biểu, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Quốc hội cho xác định rõ số lượng tối đa thứ trưởng, phó thủ trưởng cơ quan ngang bộ, phó tổng cục trưởng phó vụ trưởng, phó cục trưởng trong luật.

Về nhiệm vụ, quyền hạn, có ý kiến cho rằng quy định như hiện nay khiến chuyên viên Văn phòng Chính phủ có thẩm quyền quá lớn, thậm chí có quyền “ngăn” các văn bản, tờ trình của các bộ khi trình lên Thủ tướng.

“Một đồng chí chuyên viên Văn phòng Chính phủ có khi còn “to” hơn thứ trưởng, bởi trình các báo cáo, dự án sang đó có được trình lên Chính phủ hay không do đồng chí ấy quyết định” - đại biểu Chu Sơn Hà phân vân.

Đ.Minh