Thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, lực lượng vũ trang nhân dân cùng với toàn Đảng, toàn dân đã kiên cường đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. 45 năm qua, việc thực hiện và làm theo Di chúc của Bác trong lực lượng vũ trang thể hiện sinh động bằng những việc làm thiết thực.

1. Hoàn thành sự nghiệp giải phóng dân tộc, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền lãnh thổ, thực hiện mong ước của Chủ tịch Hồ Chí Minh xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập

Chủ tịch Hồ Chí Minh viết bản Di chúc trong lúc cuộc kháng chiến của dân tộc ta đang diễn ra quyết liệt. Trước lúc đi xa, tâm nguyện thiết tha của Người là: Toàn Đảng, toàn dân ta đoàn kết phấn đấu, xây dựng một nước Việt Nam hoà bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh, và góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới. Thực hiện di nguyện của Người, với quyết tâm đánh Mỹ và quyết tâm thắng Mỹ, cả nước tiến hành cuộc chiến tranh nhân dân, với tinh thần đoàn kết “triệu người như một”, với ý chí “đánh cho đến thắng lợi hoàn toàn, đánh cho đến độc lập và thống nhất thực sự”, và quyết tâm “Hễ còn một tên xâm lược trên đất nước ta, thì ta còn phải tiếp tục chiến đấu, quét sạch nó đi”. Trên tinh thần đó, lực lượng vũ trang cách mạng đã không ngừng trưởng thành về mọi mặt, giữ vững bản chất chính trị của đội quân cách mạng, càng đánh càng thắng và đã giành thắng lợi trong cuộc Tổng tấn công mùa xuân 1975, thu giang sơn về một mối. Tiếp đến, lực lượng vũ trang nhân dân lại phải bước vào cuộc chiến đấu và chiến thắng bảo vệ biên giới Tây Nam và biên giới phía Bắc, giữ trọn từng tấc đất biên cương của Tổ quốc.

2. Lực lượng vũ trang luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới

Bước vào thời kỳ đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, nội hàm và khái niệm bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa bao gồm:

“bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội và nền văn hóa; bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa; bảo vệ sự nghiệp đổi mới và lợi ích quốc gia, dân tộc”.

Trên cơ sở chủ trương, đường lối của Đảng, Bộ Quốc phòng và Bộ Công an giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng vũ trang nhận thức sâu sắc bản chất giai cấp công nhân, tính nhân dân và tính dân tộc của Quân đội và Công an, sự thống nhất biện chứng giữa bảo vệ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Trong tình hình hiện nay, bài học về độc lập, tự chủ, tự lực tự cường trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc theo tư tưởng Hồ Chí Minh càng có giá trị hơn lúc nào hết. Lúc này để giữ vững độc lập, chủ quyền, bên cạnh việc quán triệt và thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, rộng mở, nhân dân và các lực lượng vũ trang phải luôn cảnh giác, từng bước làm thất bại âm mưu “diễn biến hoà bình” của các thế lực thù địch. Mặt khác, ngay trong thời bình, lực lượng vũ trang tích cực chuẩn bị về mọi mặt, sẵn sàng đánh thắng các cuộc chiến tranh xâm lược từ bên ngoài.

3. Xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh về chính trị, chính quy, từng bước hiện đại xứng đáng là chỗ dựa tin cậy của Đảng, là trụ cột bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa

Trong giai đoạn cách mạng mới, cục diện thế giới đầy biến động. Cùng với xu thế hòa bình, hợp tác và phát triển thì các hoạt động khủng bố, các cuộc chiến tranh cục bộ, xu hướng chạy đua vũ trang cũng diễn ra quyết liệt. Các thế lực thù địch dùng sức mạnh kinh tế, khoa học, văn hóa và cả sức mạnh quân sự để áp đặt ý muốn của mình bắt các dân tộc khác phải khuất phục và tuân theo. Bên cạnh đó, chúng “vẫn tiếp tục thực hiện âm mưu “diễn biến hòa bình”, gây bạo loạn lật đổ, sử dụng các chiêu bài “dân chủ”, “nhân quyền” hòng làm thay đổi chế độ chính trị ở nước ta” Đảng Cộng sản Việt Nam (Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X, Nxb. Chính trị quốc gia, H, 2006, tr75).

Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới, dưới sự lãnh đạo của Đảng, lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam bao gồm Bộ đội và Công an luôn nắm vững quy luật dựng nước đi đôi với giữ nước, thực hiện đồng thời hai nhiệm vụ chiến lược: xây dựng đất nước đi đôi với bảo vệ đất nước. Nâng cao chất lượng chiến đấu của lực lượng vũ trang nhân dân, cả bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương, dân quân tự vệ và Công an nhân dân.

Thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, 45 năm qua, cùng với toàn Đảng, toàn dân, lực lượng vũ trang nhân dân đã kiên trì đấu tranh giành độc lập tự do cho dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; không ngừng phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” và thực hiện “6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân” để xây dựng lực lực vũ trang vững mạnh về chính trị, chính quy, từng bước hiện đại xứng đáng là chỗ dựa tin cậy của Đảng, góp phần xây dựng thành công sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, hoàn thành mục tiêu xây dựng một nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, văn minh như Bác hằng mong ước

N.D.T.