Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhiệt liệt biểu dương những nỗ lực, cố gắng, tinh thần trách nhiệm cao và những thành tích mà ngành Tổ chức xây dựng Đảng đã phấn đấu đạt được, góp phần quan trọng vào thành tựu chung của đất nước.

Toàn ngành đã thực hiện một khối lượng công việc rất lớn, trong đó nhiều việc mới, phức tạp, khó khăn… đã được tiến hành một cách bài bản, toàn diện, đạt kết quả rõ rệt và có sự đồng thuận cao. Ngành Tổ chức xây dựng Đảng đã đổi mới phương thức, lề lối làm việc, quy trình công tác, có sự phối hợp nhịp nhàng, nhờ vậy hiệu quả công việc tốt hơn. Công tác phát triển Đảng đạt nhiều kết quả, đến nay toàn Đảng có hơn 4 triệu đảng viên. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ được tăng cường…

Tổng Bí thư nhấn mạnh: Đảng là trí tuệ, là danh dự, là lương tâm của thời đại, Đảng lãnh đạo toàn diện và là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng nước ta.

Tổng Bí thư nêu rõ nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2015 là phải thực hiện cho được các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội; bảo vệ độc lập chủ quyền quốc gia, giữ cho được môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước; tiến hành đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng, gắn với tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng và Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Nhân dịp Đại hội, cần chấn chỉnh, xốc lại đội ngũ cán bộ, đảng viên, các tổ chức Đảng, tiếp tục đổi mới phương thức, cơ chế, lề lối làm việc, cải cách hành chính trong Đảng... Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng không chỉ cho một nhiệm kỳ mà cho nhiều nhiệm kỳ, là Nghị quyết có tính lịch sử, là bước đột phá trong xây dựng Đảng, là bước ngoặt đối với quá trình tự đổi mới, tự chỉnh đốn của Đảng ta, là Nghị quyết của lòng dân, là sự dũng cảm và trung thực chính trị của Đảng…

Tổng Bí thư mong muốn ngành Tổ chức xây dựng Đảng tham mưu, làm tốt công tác cán bộ, công tác nhân sự đại hội Đảng các cấp, bảo đảm chặt chẽ, đúng quy tắc, quy định, quy trình. Là những người gánh vác sứ mệnh quan trọng, khó khăn phức tạp này, mỗi cán bộ ngành Tổ chức xây dựng Đảng cần có trình độ, hiểu biết toàn diện, đặc biệt là phải nắm vững Điều lệ, các nguyên tắc, quy định... phải hết sức công tâm, trong sáng, khách quan, tận tụy với công việc, không chịu bất cứ sức ép nào, dám can ngăn những việc làm không đúng, chống cho được chuyện bè phái, cục bộ, lợi ích nhóm, không bị cám dỗ, mua chuộc, không để bị chi phối bởi quan hệ cá nhân, thân quen...

PV (TTXVN)