Dự hội thảo có trên 200 đại biểu từ các ban, bộ, ngành Trung ương và một số địa phương cùng các nhà lãnh đạo, quản lý và các nhà khoa học trong cả nước. PGS.TS Phạm Minh Chính, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ tỉnh Quảng Ninh và  PGS.TS Vũ Văn Phúc, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản, chủ trì hội thảo.

Trên 90 bản tham luận  gửi đến hội thảo và 12 báo cáo được trình bày đã tập trung làm rõ những cơ hội và thách thức trong việc phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế hiện nay.

Hội thảo cũng phân tích những yêu cầu về nhận thức, quan niệm, phương châm, giải pháp mới để có những tiêu chí đánh giá sự đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, góp phần vào việc chuẩn bị đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng

Trịnh Mạnh