Quy chế là căn cứ quan trọng để các Bộ, cơ quan phối hợp triển khai các nhiệm vụ đã được giao tại Quyết định số 1317/QĐ-TTg trong việc quản lý và điều hành các lĩnh vực: tài khóa, tiền tệ, tín dụng, đầu tư, thương mại và giá cả.

Được biết, ngày 24/3/2011, Thủ tướng Chính phủ đã giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ và các Bộ, ngành liên quan thực hiện nhiệm vụ xây dựng Đề án “Cải cách thể chế và tăng cường phối hợp trong quản lý và điều hành kinh tế vĩ mô giai đoạn 2011-2020”. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã xây dựng đề cương, xin ý kiến của các Bộ, cơ quan và các địa phương liên quan và xây dựng dự thảo Đề án “Cải cách thể chế và tăng cường phối hợp trong quản lý và điều hành kinh tế vĩ mô giai đoạn 2011-2020”

Đề án này đã được Thủ tướng phê duyệt ngày 6/8/2013, trong đó giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Công Thương và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện. Thực hiện nhiệm vụ nêu trên, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã thành lập Tổ điều phối và Nhóm thư ký giúp việc để triển khai nhiệm vụ trên, đồng thời các cơ quan: Bộ Tài chính, Bộ Công Thương, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã thành lập các tổ chuyên môn, phối hợp với Tổ điều phối của Bộ Kế hoạch và Đầu tư để xây dựng dự thảo Quy chế.

Sau nhiều lần trao đổi hoàn thiện, bản Quy chế đã được bốn cơ quan thống nhất nội dung và đi đến ký kết.

V.H.