Điều này được Tổng Bí thư chỉ rõ trong phát biểu sáng nay nhân lễ kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống Học viện Chính trị quốc gia (1949 - 2014). Ôn lại truyền thống, ông Tạ Ngọc Tấn - Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh nêu rõ: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, tiền thân là Trường Đảng Nguyễn Ái Quốc luôn là trung tâm quốc gia về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của Đảng, Nhà nước và các tổ chức chính trị - xã hội. Học viện đã đảm bảo cho cách mạng giải phóng dân tộc và công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội luôn luôn có một đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt vừa “hồng” vừa “chuyên”, có đủ đức và tài đưa sự nghiệp cách mạng nước ta đến những thắng lợi vĩ đại. Học viện hiện nay gồm 10 đơn vị chức năng, 4 học viện chính trị khu vực, 1 học viện chuyên ngành và 19 đơn vị nghiên cứu, giảng dạy sự nghiệp tại trung tâm học viện. Với những đóng góp quan trọng vào sự nghiệp cách mạng, xây dựng và bảo vệ đất nước, Học viện đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng: Huân chương Hồ Chí Minh; Huân chương Sao vàng; Anh hùng lao động trong thời kỳ đổi mới...

Tổng Bí thư gắn Huân Chương Hồ Chí Minh lần thứ 2 lên cờ truyền thống của Học viện.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ: “Đảng và Nhà nước đánh giá cao vai trò những thành tích mà Học viện đã đạt được. Đồng thời, đòi hỏi trong thời gian tới học viện thực hiện trọng trách là một trung tâm quốc gia đào tạo cán bộ quản lý chủ chốt trung cao cấp, cán bộ khoa học lý luận chính trị của Đảng, Nhà nước, Mặt trận và các đoàn thể chính trị xã hội”. Để phát huy tính chiến đấu, đóng góp tích cực hơn nữa về mặt đào tạo, công tác lý luận, khắc phục những hạn chế còn tồn tại, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mong muốn Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh cần chủ động, đổi mới cách làm trong công tác đào tạo cán bộ một cách khách quan nghiêm túc, đặc biệt chú trọng đến công tác đào tạo, bồi dưỡng đạo đức, lối sống cho lớp cán bộ, đảng viên, học viên ngay trong quá trình học tập, sinh hoạt tại nhà trường.

Tổng Bí thư yêu cầu Học viện cần tập trung làm sáng tỏ những thực tiễn đặt ra, kịp thời cung cấp những luận cứ khoa học, đấu tranh với những luận điệu sai trái. Bên cạnh đó, Học viện cần chú trọng nâng đỡ, khuyến khích tài năng trẻ để Đảng bộ thực sự trong sạch vững mạnh, có sức chiến đấu cao

M.Đ.