UBND tỉnh cũng yêu cầu rà soát bãi bỏ ngay các văn bản huy động đóng góp của nhân dân đã ban hành sai qui định pháp luật, đồng thời xử lý nghiêm các đơn vị, cá nhân có nội dung, hành vi sai phạm trong việc huy động đóng góp của nhân dân theo quy định hiện hành.

Bên cạnh đó, các cơ quan chức năng có trách nhiệm nghiên cứu các khoản phí, lệ phí Chính phủ đã phân cấp theo thẩm quyền cho địa phương, đặc biệt tình hình thực tế thu nhập của người dân, khả năng huy động để tham mưu UBND tỉnh, Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định mức thu phí, lệ phí phù hợp

Long Điền