Đáng chú ý tại Điều 8 của qui chế nêu: cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan không thực hiện, thực hiện không đúng hoặc thực hiện không đầy đủ các qui định trong qui chế này thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm sẽ bị xử lý kỷ luật, xử lý vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo qui định của pháp luật.

Quyết định cũng qui định, chánh văn phòng UBND tỉnh, thủ trưởng các sở, ban ngành, chủ tịch UBND cấp huyện và chủ tịch UBND cấp xã có trách nhiệm cung cấp thông tin kịp thời, chính xác về hoạt động của cơ quan, địa phương, lĩnh vực, địa bàn thuộc phạm vi quản lý cho báo chí qua các hình thức: hàng tháng cung cấp thông tin định kỳ cho báo chí và cập nhật thông tin lên cổng thông tin điện tử của cơ quan Nhà nước; ít nhất 3 tháng 1 lần tổ chức họp báo để cung cấp thông tin định kỳ cho báo chí…

Long Điền