Trước đó, ngày 13/7, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã thay mặt UBTV Quốc hội ký ban hành Nghị quyết số 972/NQ-UBTVQH13 về việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với Dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi).

Mục đích của việc tổ chức lấy ý kiến nhằm phát huy quyền làm chủ, huy động trí tuệ của nhân dân trong việc góp ý vào nội dung dự thảo BLHS (sửa đổi), bảo đảm thể chế hóa đầy đủ, kịp thời các Nghị quyết của Đảng, cụ thể hóa quy định của Hiến pháp để BLHS đáp ứng yêu cầu đấu tranh phòng, chống tội phạm trong tình hình mới. Đối tượng lấy ý kiến là các tầng lớp nhân dân trong nước và người Việt Nam định cư ở nước ngoài.

Nội dung lấy ý kiến là toàn bộ dự thảo luật, trong đó tập trung vào các vấn đề trọng tâm do Chính phủ xác định. Có nhiều hình thức lấy ý kiến nhân dân, như góp ý trực tiếp bằng văn bản; tổ chức hội nghị, hội thảo, tọa đàm; thông qua Cổng thông tin điện tử của Bộ Tư pháp; hoặc các hình thức phù hợp khác… Thực hiện Nghị quyết số 972, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1076 và Kế hoạch về việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo BLHS (sửa đổi).

Theo đó, các ý kiến góp ý phải được tổng hợp đầy đủ, chính xác làm cơ sở để cơ quan có thẩm quyền nghiên cứu, chỉnh lý dự thảo BLHS (sửa đổi) trình Quốc hội xem xét, quyết định tại kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIII. Thời gian lấy ý kiến bắt đầu từ ngày 15/7/2015 và kết thúc vào ngày 14/9/2015.

Quỳnh Vinh