Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XI sẽ diễn ra tại Hà Nội, đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, ngày hội lớn của phụ nữ Việt Nam. Theo đó, nội dung tuyên truyền cần thể hiện được những quan điểm và sự quan tâm của Đảng, Bác Hồ và Nhà nước đối với bình đẳng giới, sự tiến bộ của phụ nữ và công tác phụ nữ; các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước liên quan đến phụ nữ, đặc biệt là Nghị quyết 11/ NQ/TW ngày 27/4/2007 của Bộ Chính trị Khoá X về Công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, kết quả 4 năm thực hiện Nghị quyết 11 – NQ/TW; Luật Bình đẳng giới, Luật phòng chống bạo lực gia đình, Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011 – 2020.

Bên cạnh đó, cần phải tuyên truyền được sự trưởng thành và lớn mạnh của tổ chức Hội Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam qua 10 kỳ đại hội, những đóng góp nổi bật của Hội đối với phong trào phụ nữ Việt Nam và đối với đất nước. Nêu bật được ý nghĩa, tầm quan trọng, diễn biến, kết quả của Đại hội phụ nữ toàn quốc lần thứ XI.

Công tác tuyên truyền về Đại hội phụ nữ toàn quốc lần thứ XI phải kịp thời, bảo đảm cả chiều rộng và chiều sâu, thu hút được sự quan tâm của toàn xã hội, để Đại hội thực sự là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước. Các hoạt động tuyên truyền phải được tổ chức hiệu quả và tiết kiệm, kịp thời, đầy đủ toàn diện về nội dung, phạm vi tuyên truyền

Hải Châu