Tham dự hội thảo còn có đại diện các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc chính phủ, cơ quan của Quốc hội, đại diện các cơ quan quản lý báo chí, các cơ quan báo chí từ Trung ương đến địa phương, các Sở Thông tin & Truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khu vực phía Bắc….

Phát biểu khai mạc hội thảo, đồng chí Trương Minh Tuấn nhấn mạnh,  việc xây dựng Luật Báo chí lần này phải đáp ứng những yêu cầu cơ  bản như sau: Đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của nhà nước, tạo điều kiện thuận lợi cho báo chí phát triển đúng định hướng, đúng pháp luật, phục vụ công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Triển khai thực hiện quy định của Hiến pháp 2013, đáp ứng tốt hơn nữa quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, đặc biệt là quyền tiếp cận thông tin của công dân. Các quy định trong Luật Báo chí cần khắc phục những bất cập, những vấn đề chưa đầy đủ, chưa hoàn chỉnh, chưa đáp ứng được yêu cầu do sự phát triển nhanh chóng của tình hình mới ở trong nước và trên thế giới. Đồng thời bảo đảm sự thống nhất của các quy định pháp luật có liên quan, tạo điều kiện cho báo chí phát triển lành mạnh…

Dự thảo Luật Báo chí mới có 6 chương, 58 điều. Tại hội thảo, sau khi nghe đại diện Bộ Thông tin & Truyền thông trình bày bản Dự thảo Luật Báo chí, các đại biểu đã sôi nổi tham gia đóng góp các ý kiến nhằm xây dựng Luật Báo chí. Phần lớn các ý kiến đều tập trung làm rõ thêm các khái niệm cũng như tính logic, rõ ràng của các quy định trong Luật Báo chí. Nhiều đại biểu cũng nhấn mạnh đến việc làm rõ hơn quy định về việc cấp Thẻ Nhà báo, hoạt động của văn phòng đại diện, phóng viên thường trú của cơ quan báo chí, vấn đề tôn chỉ mục đích hoạt động của các cơ quan báo chí…

Kết thúc hội thảo, Thứ trưởng Trương Minh Tuấn đã chỉ đạo cơ quan soạn thảo tiếp thu các ý kiến của các đại biểu để chỉnh sửa, hoàn thiện Luật Báo chí mới và trình các cơ quan chức năng trong thời gian tới.

Nguyễn Hương