Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Đinh Thế Huynh nêu rõ: Hội nghị Trung ương 8 (khóa XI) đã bàn và quyết định những vấn đề hệ trọng liên quan đến sự phát triển của đất nước trong những năm tới.

Đồng chí Đinh Thế Huynh đã gợi mở, lưu ý một số nội dung để các đại biểu dự hội nghị tập trung nghiên cứu, quán triệt các nghị quyết, kết luận của Hội nghị Trung ương 8. Trong nghiên cứu, quán triệt Kết luận về “Tình hình kinh tế - xã hội năm 2013 và thực hiện nhiệm vụ năm 2014” và “Đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội XI về kinh tế - xã hội", đồng chí Đinh Thế Huynh đề nghị cần tập trung nắm vững những thuận lợi, khó khăn, thách thức cả ở trong nước và bối cảnh tình hình thế giới và khu vực, cả về kinh tế và chính trị, cả khách quan và chủ quan trong gần 3 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng.

Đề cập Nghị quyết về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, đồng chí Đinh Thế Huynh nhấn mạnh đây là vấn đề rất hệ trọng, các đại biểu cần dành sự quan tâm đặc biệt để nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết này. Nắm chắc, hiểu rõ các quan điểm chỉ đạo, phương châm, nhiệm vụ và giải pháp bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới mà Nghị quyết đã đề ra. Đồng thời, cần vận dụng triển khai thực hiện một cách sáng tạo tại địa phương, đơn vị mình để cán bộ, đảng viên và nhân dân thông suốt và tích cực tham gia vào sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc.

Trong ngày làm việc đầu tiên, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang giới thiệu Nghị quyết về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Đồng chí Bùi Quang Vinh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư giới thiệu Kết luận về “Tình hình kinh tế - xã hội năm 2013 và thực hiện nhiệm vụ năm 2014” và “Đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội XI về kinh tế - xã hội, trọng tâm là 3 khâu đột phá chiến lược gắn với tái cơ cấu nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng”.

Theo chương trình, ngày 12/12, hội nghị tiếp tục làm việc nghe đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam giới thiệu Nghị quyết về Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Đồng chí Phan Trung Lý, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội giới thiệu những nội dung cơ bản của bản Hiến pháp được Quốc hội thông qua ngày 28/11/2013…

V.H.