Tham dự Hội nghị có các đồng chí trong Đảng ủy CATW và lãnh đạo Bộ Công an; Bí thư Đảng ủy, lãnh đạo Tổng cục, Bộ Tư lệnh; Bí thư Đảng ủy các đơn vị trực thuộc Đảng bộ CATW; Bí thư Đảng ủy các cục, trường, bệnh viện trực thuộc các Tổng cục; Bí thư Đảng ủy cơ sở trực thuộc các Bộ Tư lệnh; lãnh đạo các cơ quan tham mưu của Đảng ủy CATW; Giám đốc Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc TW và Giám đốc Sở Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy; đại diện các cơ quan tham mưu của Đảng ủy các Tổng cục, Bộ Tư lệnh và đơn vị trực thuộc Bộ...Về phía khách mời có đại diện lãnh đạo một số ban Đảng…

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Thượng tướng Trần Đại Quang nhấn mạnh đến tầm quan trọng đặc biệt của Hội nghị, nêu rõ:Việc tổ chức Hội nghị đã thể hiện tinh thần nghiêm túc và quyết tâm của lực lượng CAND trong việc nghiên cứu, quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết nêu trên. Đây cũng là Hội nghị lớn nhất về phổ biến, quán triệt Nghị quyết chuyên đề của Đảng trong Đảng bộ CATW và lực lượng CAND từ trước đến nay; đồng thời lồng ghép nội dung sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong lực lượng CAND...

Đồng chí Thượng tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy CATW, Bộ trưởng Bộ Công an.

Trong ngày làm việc đầu tiên, Hội nghị đã nghe các đồng chí: Thượng tướng Trần Đại Quang quán triệt những nội dung cơ bản của Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 16/01/2012, Hội nghị lần thứ tư, BCH Trung ương Đảng (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; Chỉ thị số 15-CT/TW ngày 24/02/2012 của Bộ Chính trị về thực hiện Nghị quyết Hội nghị; Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, Ủy viên TW Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy CATW, Thứ trưởng Thường trực trình bày dự thảo Kế hoạch của Đảng ủy CATW thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư, BCH Trung ương Đảng (khóa XI) và Trung tướng Bùi Quang Bền, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy CATW, Thứ trưởng, trình bày dự thảo Hướng dẫn của Ban Thường vụ Đảng ủy CATW về kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 trong Đảng bộ CATW.

Nghe dự thảo Kế hoạch hướng dẫn công tác tư tưởng và tuyên truyền Nghị quyết Trung ương 4 trong Đảng bộ CATW; dự thảo Kế hoạch của Tổng cục Xây dựng lực lượng (XDLL CAND) thực hiện các nhóm giải pháp về tổ chức, cán bộ sinh hoạt đảng, cơ chế, chính sách trong Nghị quyết Trung ương do Thiếu tướng Trần Bá Thiều, Tổng cục trưởng Tổng cục XDLL CAND trình bày; nghe đại diện lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy CATW và Thanh tra Bộ Công an trình bày dự thảo Hướng dẫn thực hiện kiểm tra, giám sát trong Đảng bộ CATW về việc thực hiện Nghị quyết và Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí” trong Đảng bộ CATW.

Tại Hội nghị, Thượng tướng Trần Đại Quang đã tập trung phân tích, làm rõ những căn cứ, lý do để ban hành Nghị quyết Trung ương 4; Mục đích, yêu cầu, quá trình chuẩn bị và phạm vi của Nghị quyết. Những nội dung cơ bản của Nghị quyết. Một số vấn đề cần lưu ý trong quá trình chỉ đạo tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 trong lực lượng CAND; đồng thời yêu cầu các đại biểu cần nêu cao ý thức trách nhiệm, tập trung cao độ cho việc học tập, nghiên cứu, thảo luận để thu được kết quả tốt.

Các đại biểu dự hội nghị.

Thượng tướng Trần Đại Quang đã chỉ rõ những nội dung chính trong quá trình chỉ đạo tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 trong lực lượng CAND: Các đảng bộ trực thuộc Đảng bộ CATW phải chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết cho phù hợp với điều kiện cụ thể của từng đơn vị. Phải nhận thức thật đầy đủ và sâu sắc mục đích, ý nghĩa, yêu cầu, nội dung của Nghị quyết, nắm vững những tư tưởng chỉ đạo, những công việc phải làm, trên cơ sở đó có sự thống nhất cao về ý chí, quyết tâm, nhận thức đầy đủ trách nhiệm của mình để gương mẫu, tự giác thực hiện và chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết trên mỗi cương vị công tác tại địa bàn, lĩnh vực do mình phụ trách.

Phải thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp một cách đồng bộ, tổng hợp, đồng thời có trọng tâm, trọng điểm; bao gồm cả việc thực hiện 8 nhiệm vụ nêu trong Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, các nghị quyết, chỉ thị, các quy định khác của Đảng và Nhà nước; kết hợp giữa "xây và chống", "chống và xây". Nêu gương những người tốt, việc tốt trong CAND; ngăn ngừa, cảnh báo, phê phán những việc làm sai trái; đấu tranh mạnh mẽ chống tham nhũng, tiêu cực; xử lý nghiêm những hành vi vi phạm kỷ luật Đảng, pháp luật của Nhà nước. Tăng cường công tác giáo dục, rèn luyện, quản lý đảng viên, cán bộ; công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát; nâng cao sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng trong CAND…

Đồng chí Thượng tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy CATW, Bộ trưởng Bộ Công an với các đại biểu tham dự Hội nghị.

Thượng tướng Trần Đại Quang nhấn mạnh: Đây là một đợt sinh hoạt tự phê bình và phê bình, yêu cầu các cấp ủy đảng trong Đảng bộ phải tổ chức thực hiện nghiêm túc việc tự phê bình và phê bình, tạo sự chuyển biến rõ nét về tư tưởng, nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên, là cơ sở để xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, nâng cao uy tín của Đảng đối với quần chúng. Coi trọng, củng cố hoạt động, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cơ quan thanh tra, kiểm tra, bảo vệ lực lượng để phối hợp đấu tranh chống tiêu cực, tham nhũng và những sai phạm trong nội bộ. Lãnh đạo Công an các cấp phải thường xuyên lắng nghe ý kiến của quần chúng nhân dân, có cơ chế để kiểm tra, giám sát, trên cơ sở đó tiếp tục thực hiện chủ trương cải cách hành chính, đổi mới lề lối làm việc sao cho gần dân, làm cho nhân dân ngày càng tin yêu, quý trọng giúp đỡ lực lượng Công an.

Trong công tác, chiến đấu, cán bộ, chiến sĩ Công an phải luôn nêu cao ý thức tổ chức kỷ luật. Phải đặt việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng Đảng trong tổng thể thực hiện các nghị quyết khác của Trung ương, của Quốc hội, của Chính phủ..., nói rộng ra là trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của lực lượng Công an, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và đối ngoại của đất nước.

Thượng tướng Trần Đại Quang yêu cầu: Cấp ủy và lãnh đạo Công an các cấp phải thống nhất nhận thức: Xây dựng Đảng, XDLL là công tác trọng tâm, then chốt trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của lực lượng CAND. Do đó, lực lượng CAND phải gương mẫu đi đầu trong việc triển khai, thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, nhất là Nghị quyết Trung ương 4; đồng thời, chủ động nắm tình hình, tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền các cấp, phối hợp và triển khai các biện pháp công tác công an phục vụ có hiệu quả việc triển khai thực hiện Nghị quyết.

Đồng chí nêu rõ: Đảng ủy CATW tin tưởng rằng, với truyền thống và bản chất tốt đẹp của lực lượng CAND, với quyết tâm chính trị rất cao, toàn lực lượng CAND sẽ thực hiện thắng lợi Nghị quyết Trung ương 4, tạo bước chuyển biến mới trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới...

Anh Hiếu