Năm 2007, công tác quản lý tàu cá hoạt động trên biển tuy đã có những chuyển biến, song vẫn còn những bất cập, thiếu tính chính xác; khó khăn trong việc xác định khu vực hoạt động của các tàu cá. Phương thức sản xuất trên biển theo tổ, đội, nhóm nghề, tập đoàn đã được thử nghiệm ở một số địa phương đã có kết quả nhưng việc phổ biến, nhân rộng vẫn chưa được thực hiện.

Đến nay, tình trạng vi phạm các quy định về quản lý khai thác, bảo vệ nguồn lợi và môi trường sống của các loài thủy sản có xu hướng gia tăng, đặc biệt từ sau khi có những thay đổi về tổ chức Thanh tra Bảo vệ nguồn lợi thủy sản.

Công tác thông tin chưa được cải thiện, thông tin về nguồn lợi thủy sản, ngư trường khai thác chưa có đủ căn cứ, cơ sở khoa học; công tác thống kê nghề cá còn nhiều bất cập, số liệu tàu cá, loại nghề khai thác thủy sản... chưa được hệ thống hóa, không thống nhất.

Ông Chu Tiến Vĩnh, Cục trưởng Cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi Thủy sản cho biết: năm 2008, Cục sẽ tổ chức lại nghề khai thác hải sản trên các vùng biển, lấy hiệu quả và an toàn là định hướng; giảm thiểu chi phí khai thác, trong đó, tiết kiệm nhiên liệu sẽ được ưu tiên hàng đầu; đồng thời, tập trung tháo gỡ những khó khăn, tạo thuận lợi đầu ra cho khai thác thủy sản

Hải Châu