Hưởng ứng lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng bộ, quân và nhân dân Hải Phòng đã ra sức thi đua yêu nước, bảo vệ Tổ Quốc, làm nên chiến công hiển hách trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ. 

Hơn 300 điển hình trong phong trào thi đua thành phố Hải Phòng được biểu dương

Trong thời kỳ xây dựng CNXH, Hải Phòng tiếp tục là địa phương phát huy nội lực từ phong trào thi đua yêu nước, thúc đẩy thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội thành phố.

Trong giai đoạn đổi mới, thành phố vinh dự là một trong những địa phương đi đầu, tiếp tục có những phong trào thi đua tiêu biểu trong các lĩnh vực và địa phương. Thành phố đã chỉ đạo các cấp, các ngành, đơn vị hưởng ứng và thực hiện hiệu quả các phong trào do Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Thủ tướng Chính phủ phát động như các phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; phong trào “Doanh nghiệp hội nhập và phát triển”, phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”. 

Các phong trào thi đua đã mang lại những hiệu quả to lớn và tích cực, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, giữ vững tình hình ổn định tại địa phương. Cũng từ việc triển khai các hoạt động, phong trào thi đua yêu nước, nhiều tập thể và cá nhân tiêu biểu xuất sắc đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng các danh hiệu cao quý, được thành phố biểu dương, khen thưởng.

Tại Lễ kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc, thành phố Hải Phòng đã biểu dương, khen thưởng cho 50 tập thể, 202 hộ gia đình và 79 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước khi thực hiện nhiệm vụ; thành tích trong thực hiện chỉnh trang đô thị, xây dựng nông thôn mới và việc bàn giao đất giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án của thành phố giai đoạn 2015 - 2018.

Văn Huy