Tiến hành công khai bản kê khai tài sản của đảng viên trong sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt cấp ủy; công khai bản kê khai tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức khác theo quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

Trong đó, Thành ủy giao Ban Cán sự Đảng UBND TP Hà Nội chỉ đạo xử lý nghiêm cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân chậm tổ chức việc kê khai, không kê khai, kê khai không trung thực, không giải trình được nguồn gốc tài sản tăng thêm, không tổ chức công khai bảng kê khai…

N.Y.