Qua kiểm tra, có 190 trường hợp có vi phạm (chiếm 71,42% đảng viên được kiểm tra có vi phạm), phải xử lý 107 trường hợp (chiếm 56,32% số đảng viên có vi phạm). Đã thi hành kỷ luật xong 92 trường hợp, 15 trường hợp còn lại đang thực hiện quy trình xử lý kỷ luật. Trong năm, các cấp ủy thuộc Đảng bộ Thủ đô đã thi hành kỷ luật 891 đảng viên.


N.Y.