Theo đó, Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ thành phố thành lập 3 đoàn kiểm tra tại 15 cơ quan hành chính Nhà nước, thời gian từ 25/9 đến 15/10.

Nội dung kiểm tra tập trung vào một số vấn đề trọng tâm sau: Đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, thủ trưởng cơ quan về thực hiện quy chế dân chủ;Kết quả thực hiện theo Nghị định 71 và các quy định của ngành về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; Nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Quy chế dân chủ; kiến nghị với Trung ương và Thành phố những vấn đề bất cập, khó thực hiện, mới phát sinh cần được tháo gỡ trong thời gian tới.

Mục đích đợt kiểm tra nhằm đánh giá khách quan kết quả thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở đối với các cơ quan hành chính nhà nước thuộc Thành phố, từ đó chỉ rõ những mặt được, chưa được, khó khăn, hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm; phát hiện những mô hình, điển hình tốt và những vấn đề bức xúc đặt ra phải giải quyết.

Qua đợt kiểm tra, kiến nghị với Trung ương và TP về chủ trương, giải pháp để tiếp tục đẩy mạnh việc triển khai xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở ngày càng đi vào chiều sâu và có hiệu quả

PV