Ngoài việc bám sát quy hoạch, đồng chí Bí thư Thành ủy Lê Thanh Hải cũng đề nghị các đại biểu cần chú ý phát hiện những nhân tố mới để giới thiệu, đưa vào Ban chấp hành. Những người được giới thiệu phải là những đồng chí gắn bó mật thiết với nhân dân, hết lòng hết sức phụng sự Tổ quốc và nhân dân.

Quá trình giới thiệu cũng phải đảm bảo cơ cấu hợp lý theo đúng phương hướng, hướng dẫn của Tiểu ban Nhân sự Đại hội Đảng khóa XII và các chỉ thị, hướng dẫn của Bộ Chính trị... để đảm bảo tính kế thừa, liên tục, cơ cấu hợp lý, đảm bảo cán bộ nữ, cán bộ trẻ tuổi.

Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP Hồ Chí Minh cũng đã phổ biến, quán triệt phương hướng công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XII và Quy trình giới thiệu nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XII để các đại biểu nắm vững yêu cầu, tiêu chuẩn, phương pháp giới thiệu, từ đó phát huy dân chủ, đề cao trách nhiệm trong việc giới thiệu nhân sự tham gia Ban Chấp hành Trung ương khóa XII.

Đ.Thắng