Bộ Tư pháp đã hoàn thành, trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ 11 đề án, văn bản quy phạm pháp luật.

Bộ Tư pháp cũng đã thẩm định 136 văn bản, thực hiện góp ý 415 văn bản, trong đó có 175 điều ước quốc tế và thỏa thuận quốc tế. Công tác kiểm soát thủ tục hành chính đã hoàn thành việc đơn giản hóa 4.431 thủ tục hành chính được Chính phủ phê duyệt.

Về công tác thi hành án dân sự đã xử lý 296.096 việc, giải quyết xong trên 23 nghìn tỷ đồng. Trong lĩnh vực nuôi con nuôi, ngành Tư pháp đã giải quyết đăng ký nuôi con nuôi trong nước cho 1.249 trường hợp và cho 245 trường hợp nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài.

Về công tác bồi thường Nhà nước, các Bộ, ngành, địa phương đã giải quyết xong 30/73 việc với số tiền bồi thường, bản án, quyết định về giải quyết bồi thường đã có hiệu lực pháp luật gần 7,2 tỷ đồng.

Nguyễn Hưng