Tại buổi làm việc, đồng chí Lê Quang Vĩnh, Phó Chánh Văn phòng TW Đảng trình bày báo cáo của Văn phòng TW Đảng về việc tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương (TW) 4 (Khóa XI) và Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị (Khóa XI) nêu rõ: Văn phòng TW Đảng đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương (TW) 4 và Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị, hoàn thành tốt nội dung, kế hoạch kiểm điểm của tập thể và cá nhân, thực hiện nghiêm túc việc sơ kết 1 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương TW 4 (Khóa XI). Sau kiểm điểm đã tích cực đề ra chủ trương, giải pháp cụ thể xây dựng Đảng bộ Văn phòng TW Đảng trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Qua đó tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã giúp đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong toàn Đảng bộ Văn phòng TW Đảng tự giác tu dưỡng đạo đức lối sống của mình; tích cực tu dưỡng, rèn luyện trong công tác và đạo đức, lối sống; ý thức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, tinh thần trách nhiệm trong công tác được nâng lên…

Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Trưởng đoàn Kiểm tra của Bộ Chính trị; đồng chí Trần Quốc Vượng, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng TW Đảng cùng các đại biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Việt Hưng.

Phát biểu tại buổi làm việc, thay mặt Đoàn của Kiểm tra của Bộ Chính trị, Đại tướng Trần Đại Quang đánh giá cao những kết quả Văn phòng TW Đảng đã đạt được trong thực hiện Nghị quyết TW 4 (Khóa XI) và Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị (Khóa XI). Đại tướng Trần Đại Quang nhấn mạnh Đảng ta luôn coi trọng công tác xây dựng Đảng; các kỳ Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng và các Hội nghị TW đều đề cập đến công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng. Quá trình thực hiện Nghị quyết TW 4 (Khóa XI) gắn với thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị; các cấp ủy, tổ chức Đảng và cán bộ, đảng viên đã nhận thức đầy đủ, sâu sắc hơn về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác xây dựng Đảng; đạt được nhiều kết quả quan trọng, xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh. Văn phòng TW Đảng đã tham mưu với Bộ Chính trị, Ban Bí thư TW Đảng chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương TW 4 (Khóa XI) gắn với thực hiện Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị trong toàn Đảng. Đồng thời chỉ đạo làm tốt công tác chuẩn bị kiểm điểm tự phê bình và phê bình của tập thể Ban Thường vụ và các Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Văn phòng TW Đảng; tiến hành kiểm điểm bảo đảm đúng nguyên tắc, quy định về trình tự và thủ tục kiểm điểm theo hướng dẫn của TW. Trong thời gian tới, Đảng bộ Văn phòng TW Đảng cần chú trọng làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống, giáo dục truyền thống cho toàn thể đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động. Nâng cao chất lượng tự phê bình và phê bình, xây dựng và kiện toàn đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức tốt, tận tụy với công việc, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị được giao…

Tại buổi làm việc, đồng chí Trần Quốc Vượng khẳng định thời gian tiếp theo, Đảng bộ Văn phòng TW Đảng sẽ phát huy những kết quả, thành tích đã đạt được; tiếp tục đẩy mạnh toàn diện công tác tuyên truyền, giáo dục để mọi đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức trong Đảng bộ có nhận thức đầy đủ, sâu sắc hơn về mục đích, ý nghĩa, yêu cầu nội dung của Nghị quyết TW 4 (Khóa XI) và Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị; nắm vững tư tưởng chỉ đạo, xác định rõ những công việc cần làm tiếp theo; góp phần nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị

Việt Hưng