Sau khi nghe Ban Thường vụ Đảng uỷ Công an tỉnh Quảng Ninh báo cáo, Đoàn kiểm tra nhận xét, đánh giá, Đảng uỷ Công an tỉnh Quảng Ninh đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế và đề ra biện pháp cụ thể khắc phục sau đợt tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết TW 4 nghiêm túc, đúng quy định. Việc thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh được Đảng uỷ Công an tỉnh Quảng Ninh gắn với việc triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, từ đó nâng cao nhận thức và hành động của cán bộ chiến sĩ. Các cấp uỷ đảng từ Công an tỉnh đến công an các đơn vị địa phương đã nghiêm túc triển khai thực hiện Chỉ thị số 03 theo hướng dẫn, chỉ đạo của Bộ Công an, Tỉnh uỷ. Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của Công an tỉnh Quảng Ninh đã bám sát với tình hình thực tiễn và yêu cầu công tác của từng đơn vị, địa phương. Công tác tuyên truyền, biểu dương các điển hình tiên tiến đã thúc đẩy cán bộ chiến sĩ học tập, rèn luyện và làm theo theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Đoàn kiểm tra xin chuyển những ý kiến đề xuất của Ban Thường vụ Đảng uỷ Công an tỉnh Quảng Ninh để trình lên Bộ Chính trị và Ban Bí thư

Nguyễn Khánh