Thay mặt Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị, đồng chí Đinh Thế Huynh đã thông báo kết quả công tác kiểm tra của Đoàn công tác tại Thanh Hóa. Theo đó, Đoàn đã có một số cuộc làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa, trực tiếp kiểm tra, xác minh tại 7 đơn vị Huyện ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc. Nội dung kiểm tra tập trung vào một số mặt công tác như công tác tổ chức cán bộ, thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ...

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa đã xây dựng và thực hiện kế hoạch phát huy ưu điểm, tập trung khắc phục những hạn chế, khuyết điểm trên cả 3 mặt gồm: chủ động đấu tranh ngăn chặn tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, xây dựng đội ngũ cán bộ và thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ. Tỉnh ủy Thanh Hóa đã gắn việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 với Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; ban hành Hướng dẫn lấy phiếu tín nhiệm hàng năm đối với các chức danh quy định trong hệ thống chính trị; thực hiện kê khai tài sản thu nhập của cán bộ, đảng viên. Thường vụ cấp ủy các cấp tiếp tục chăm lo đến công tác tạo nguồn, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá, bố trí cán bộ.

Đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc,

Sau 2 năm, tỉnh Thanh Hóa đã luân chuyển 353 cán bộ, trong đó có 39 cán bộ Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý; bổ nhiệm và giới thiệu ứng cử trên 1.000 cán bộ, trong đó có 36 cán bộ do Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý; tiến hành kiểm tra, xác minh 162 tổ chức đảng và 1.247 đảng viên có dấu hiệu vi phạm; khiển trách 25 tổ chức đảng, cảnh cáo 5 tổ chức đảng, khiển trách 914 đảng viên và cảnh cáo 412 đảng viên. Ban Thường vụ và cấp ủy các cấp thường xuyên coi trọng công tác xây dựng, bổ sung, thực hiện nghiêm túc quy định, nguyên tắc làm việc của tập thể lãnh đạo, thực hiện quy chế chất vấn trong Đảng.

Kết quả việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) tại Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa đã góp phần quan trọng vào nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, đặc biệt là xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân các năm 2011 - 2013 đạt 11,2%; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực. Năm 2013 có 1297/1737 tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch vững mạnh (chiếm 75,18%); 345 tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ (20%).

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 ở Thanh Hóa còn bộc lộ một số hạn chế như nhận thức của một số cấp ủy, kể cả người đứng đầu cấp ủy về công tác tổ chức cán bộ còn hạn chế, nhất là chất lượng công tác quy hoạch cán bộ, tỷ lệ cán bộ nữ, cán bộ ngành khoa học, công nghệ, cán bộ người dân tộc thiểu số còn thấp.

Đồng chí Đinh Thế Huynh yêu cầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa tiếp tục tập trung lãnh đạo thực hiện tốt hơn nữa các nội dung của Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) gắn với đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; chú trọng, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng; tập trung khắc phục nhanh những tồn tại, hạn chế trong công tác tổ chức cán bộ; tăng cường trách nhiệm của tập thể và cá nhân, nhất là cá nhân người đứng đầu trong thực hiện nguyên tắc sinh hoạt Đảng. Đặc biệt, cấp ủy các cấp cần tăng cường công tác kiểm tra giám sát việc thực hiện Nghị quyết, kết hợp chặt chẽ giữa xây và chống, bảo đảm sự đoàn kết, thống nhất từ trong Đảng ra ngoài xã hội, nhân lên niềm tin, sự đồng thuận trong nhân dân, thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị do Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đề ra.

Đoàn công tác của Bộ Chính trị đã nghe ý kiến thảo luận của các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa để bổ sung vào báo cáo kiểm tra, trình Bộ Chính trị

PV