Tham dự Hội thảo có các chuyên gia, các nhà khoa học và các nhà hoạt động thực tiễn, lãnh đạo Ban tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy khu vực phía Bắc, đội ngũ chuyên trách tham mưu triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Đồng chí Bùi Trường Giang, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì hội thảo

Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là tài sản vô cùng quý báu của Đảng và dân tộc ta. Trong suốt chặng đường 35 năm đổi mới xây dựng và phát triển đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa, Đảng ta luôn khẳng định Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho mọi hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam. Với nhận thức sâu sắc và nhất quán đó, đến nay, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã triển khai sâu rộng, thường xuyên, đạt được những kết quả nhất định, có sức lan tỏa và tác động mạnh mẽ trong toàn Đảng, hệ thống chính trị và trong nhân dân. 

Hiệu quả của việc đẩy mạnh học tập và vận dụng tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã tạo ra những thay đổi rõ nét, góp phần thiết thực trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, xây dựng đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Các hình thức tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phong phú, đa dạng làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người thật sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội.

Toàn cảnh hội thảo

Hội thảo khoa học được tổ chức nhằm xây dựng các căn cứ khoa học cả về lý luận và thực tiễn để tham mưu, đề xuất với Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về những nội dung, định hướng chỉ đạo việc tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng.

Tại hội thảo, các tham luận, các ý kiến đã tập trung thảo luận, phân tích kỹ, luận giải khoa học và làm sáng tỏ những giá trị lý luận, thực tiễn của tư tưởng, đạo đức, phong cách và có thể nói cả phương pháp luận Hồ Chí Minh trong sự nghiệp đấu tranh, giành độc lập giải phóng dân tộc và thống nhất đất nước; trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; trong sự nghiệp xây dựng văn hóa, con người Việt Nam phát triển toàn diện; trong sự nghiệp xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, đưa tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh từng bước trở thành nền tảng tư tưởng vững chắc trong đời sống xã hội. 

Các ý kiến tại hội thảo cũng làm rõ bối cảnh, tình hình, yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra, từ đó, xác định mục tiêu, quan điểm, phương hướng, giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đáp ứng yêu cầu mới.

Hội thảo đánh giá cao kết quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong những năm qua đã để lại nhiều dấu ấn, ngày càng thực chất, đi vào chiều sâu, dần trở thành ý thức tự giác, tinh thần trách nhiệm của mỗi tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, của từng cán bộ, đảng viên và nhân dân. Từ việc thẳng thắn chỉ rõ những hạn chế, nhiều ý kiến tâm huyết tập trung vào những giải pháp đổi mới nội dung, phương thức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh có ý nghĩa thực tiễn, thiết thực, mang tính khả thi cao…

V.Linh