Chủ trì và phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam gửi lời chúc mừng tới các phóng viên, nhà báo, các cơ quan thông tấn báo chí nhân kỷ niệm 90 năm Ngày báo chí cách mạng Việt Nam; đồng thời khẳng định những thành tựu đã đạt được của báo chí cách mạng trong suốt 90 năm qua là rất quan trọng. Hoạt động báo chí trong thời gian qua đã góp phần quan trọng tạo nên lực lượng cách mạng, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong từng giai đoạn.

Theo đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, muốn thực hiện được phương châm “Đoàn kết, Đoàn kết, Đại đoàn kết - Thành công, Thành công, Đại Thành công”, yêu cầu đầu tiên đặt ra là phải có thông tin để nhân dân hiểu về tình hình đất nước, những vấn đề đòi hỏi, đặt ra trong giai đoạn mới. Tiếng nói của nhân dân phải được phản ánh kịp thời đến Đảng, Nhà nước, chính quyền các cấp. Thông qua đó, chính quyền các cấp trao đổi trở lại những kiến nghị của nhân dân, góp phần tạo nên đại đoàn kết.

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam với các đại biểu dự buổi Lễ.

Về thể lệ các tác phẩm dự giải báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc” lần thứ XII, năm 2015-2016 quy định, những tác phẩm báo chí này phải mang tính phát hiện, phản ánh kịp thời, chính xác các nội dung: Tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, chương trình hành động của MTTQ Việt Nam về xây dựng, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; tuyên truyền, cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân thường xuyên học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong quá trình triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết về xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh, phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Các tác phẩm cũng phản ánh, tuyên truyền cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và giảm nghèo bền vững, cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; tuyên truyền kết quả triển khai thực hiện Quy chế giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội; phản bác các luận điệu sai trái, phản động của các thế lực thù địch chống phá Đảng, Nhà nước, gây chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tuyên truyền về Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham gia Đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; phản ánh tình cảm, nguyện vọng, việc làm tốt đẹp của các nhân sỹ trí thức, các chức sắc tôn giáo, người tiêu biểu trong các dân tộc, kiều bào ta ở nước ngoài, đóng góp thiết thực cho khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Các tác phẩm dự thi là tin, bài, ảnh được đăng trên báo in, báo điện tử, truyền hình, phát thanh và có hiệu quả xã hội, định hướng dư luận cao. Các nhà báo chuyên nghiệp và không chuyên, các cộng tác viên trong nước, kiều bào ta ở nước ngoài có tác phẩm báo chí về những vấn đề nêu trên đều có thể tham dự giải.

Các tác phẩm dự giải gửi về Thường trực Hội đồng giải tại số 46, Tràng Thi, Hà Nội kể từ ngày 21/6/2015 đến 20/9/2016. Giải sẽ được trao vào dịp kỷ niệm Ngày truyền thống Mặt trận.

Quang Minh