Năm 2010, lực lượng Công an Cao Bằng đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ an ninh chính trị, giữ gìn TTATXH và xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh. Tổng kết phong trào thi đua Vì ANTQ năm 2010, toàn lực lượng Công an Cao Bằng vinh dự được Bộ Công an tặng Cờ thi đua xuất sắc, 4 đơn vị được Bộ Công an tặng cờ dẫn đầu phong trào thi đua cấp cơ sở. Có 97 lượt tập thể và 1.683 lượt cá nhân được các cấp khen thưởng.

Để đạt được mục tiêu, yêu cầu đặt ra trong tình hình mới, năm 2011, lực lượng Công an Cao Bằng tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ V, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 17 và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an tỉnh Cao Bằng lần thứ XI

Thanh Duyên