Kinh phí hỗ trợ được phân bổ như sau: Sơn La 13,1 tỷ đồng; Nghệ An 23 tỷ đồng; Hà Tĩnh 12,7 tỷ đồng; Quảng Ngãi 8,2 tỷ đồng; Đắk Nông 23,5 tỷ đồng; Hậu Giang 8,3 tỷ đồng; Bạc Liêu 14,8 tỷ đồng; Cà Mau 14 tỷ đồng; Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi Bắc Hưng Hải 14,3 tỷ đồng; Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi Bắc Nam Hà 14,5 tỷ đồng; Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi Dầu Tiếng - Phước Hòa 4,2 tỷ đồng.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND các địa phương chủ động sử dụng ngân sách địa phương và các nguồn vốn hợp pháp khác cùng với kinh phí ngân sách Trung ương hỗ trợ nêu trên để bảo đảm thực hiện có hiệu quả việc khắc phục hậu quả hạn hán và xâm nhập mặn.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát lại các chính sách hiện hành về hỗ trợ khắc phục hạn hán, bảo đảm công bằng, minh bạch, hiệu quả và khả thi trong công tác kiểm tra, giám sát của các cơ quan chức năng.

V.H.