Sáng nay, Quốc hội họp riêng tại tổ thảo luận dự án Luật Công an nhân dân sửa đổi. Trước đó, Quốc hội đã nghe tờ trình và báo cáo thẩm tra dự án luật.

Thẩm tra dự án luật, Uỷ ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội tán thành sự cần thiết và quan điểm xây dựng dự án luật với những lý do đã nêu trong Tờ trình của Chính phủ, những tiếp thu sửa đổi, giải trình dự luật đảm bảo hoàn thiện các quy định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, xây dựng lực lượng CAND. Việc xây dựng dự án luật nhằm thể chế hóa các quan điểm của Đảng, phù hợp với Hiến pháp năm 2013, đáp ứng yêu cầu bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự, an toàn xã hội trong giai đoạn hiện nay. Uỷ ban cũng nêu ra một số ý kiến nhằm hoàn thiện các nội dung sửa đổi quan trọng, trong đó, nhấn mạnh yêu cầu phạm vi sửa đổi của dự luật cần quán triệt, phù hợp với các nội dung Hiến pháp mới…Trong đó có vấn đề được quan tâm là việc phong hàm, cấp sỹ quan trong lực lượng CAND.

Sinh viên tốt nghiệp đại học CAND loại xuất sắc được phong hàm Trung uý.

Theo Tờ trình của Chính phủ, Dự thảo  Luật CAND (sửa đổi) gồm 7 chương, 42 điều, so với Luật năm 2005 sửa đổi, bổ sung cơ bản 13 điều. Trong đó, chế định về sĩ quan, hạ sĩ quan, hệ thống cấp bậc hàm và đối tượng, điều kiện, thời hạn xét phong, thăng cấp bậc hàm có những thay đổi quan trọng và được nhiều ý kiến thảo luận, góp ý trong quá trình xây dựng dự thảo. Việc xây dựng dự án luật đã quán triệt sâu sắc các Thông báo số 398-TB/TW ngày 29/11/2010, Thông báo số 111-TB/TW ngày 08/11/2012 và Thông báo số 147-TB/TW ngày 21/10/2013 của Bộ Chính trị. Dự thảo luật quy định việc phong, thăng quân hàm cấp tướng trong lực lượng CAND chặt chẽ, đúng nhu cầu; quy định cấp bậc hàm cấp trưởng cao hơn cấp bậc hàm cấp phó một bậc; không quy định địa bàn trọng yếu hoặc lĩnh vực công tác đặc biệt để phong hàm cấp tướng.

Dự thảo luật quy định, học sinh, sinh viên hưởng sinh hoạt phí tốt nghiệp tại các trường của CAND được phong cấp bậc hàm như sau: tốt nghiệp trung cấp phong Trung sĩ; cao đẳng: Thượng sĩ; đại học: Thiếu uý. Học sinh, sinh viên tốt nghiệp loại xuất sắc được phong cấp bậc hàm cao hơn một bậc. Cán bộ, công chức hoặc người tốt nghiệp các học viện, trường đại học, trường cao đẳng, trường trung cấp chuyên nghiệp, dạy nghề được tuyển chọn vào CAND thì căn cứ vào trình độ được đào tạo, quá trình công tác, nhiệm vụ được giao và bậc lương được xếp để phong cấp bậc hàm tương ứng. Công dân được tuyển chọn phục vụ có thời hạn trong CAND được phong cấp bậc hàm Binh nhì.

Dự luật quy định tiêu chuẩn, điều kiện thăng, phong cấp bậc hàm các cấp trong CAND, trong đó Trưởng phòng, Trưởng Công an huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, Trung đoàn trưởng cấp bậc hàm cao nhất là Thượng tá. Hạn tuổi phục vụ cơ bản giữ nguyên như luật hiện hành (cấp uý: 53; Thiếu tá, Trung tá: nam 55, nữ 53; Thượng tá: nam 58, nữ 55; Đại tá: nam 60, nữ 55; cấp Tướng: nam 60, nữ 55). Sĩ quan là giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ, chuyên gia giỏi; nữ sĩ quan giữ chức vụ Phó Cục trưởng, Phó Giám đốc Công an cấp tỉnh trở lên thì hạn tuổi phục vụ cao nhất cao hơn hạn tuổi quy định nói trên không quá 5 năm do Thủ tướng Chính phủ quy định

Đăng Minh