Hội thảo đã thu hút hàng trăm doanh nghiệp lữ hành, phát triển du lịch, nhà quản lý, chuyên gia trong nước và quốc tế đến tham dự.

Tại Hội thảo, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Vương Đình Huệ và Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Tuấn Anh đều thống nhất rằng, Hội thảo lần này cần đề xuất được các kiến nghị để du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn, phát triển bền vững, trong đó tập trung làm rõ: Tái cơ cấu ngành du lịch trong tổng thể tái cơ cấu nền kinh tế; Xây dựng khung thể chế hiện đại, nguyên tắc thị trường, hội nhập quốc tế và vai trò của Nhà nước, doanh nghiệp, cộng đồng; Nâng cao năng lực cạnh tranh sản phẩm du lịch Việt Nam; Hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp du lịch; Vai trò quản lý Nhà nước…

Tại Hội thảo, các đại biểu cũng đã chỉ ra những tồn tại của du lịch Việt Nam như: Liên kết giữa các doanh nghiệp du lịch (nhất là doanh nghiệp lớn và doanh nghiệp nhỏ) liên kết ngành, vùng, liên vùng còn lỏng lèo, kém hiệu quả.

Tuy đã có nhiều cố gắng hình thành, bản thân liên kết văn hoá, thể thao- du lịch cũng chưa được như kỳ vọng. Chất lượng sản phẩm, khai thác phát triển sản phẩm và điểm đến du lịch còn hạn chế.

Cơ sở hạ tầng du lịch từng bước được đầu tư nhưng còn thiếu đồng bộ, chắp vá, kể cả những địa bàn trọng điểm, chưa có khu du lịch Quốc gia, điểm du lịch quốc gia, đô thị du lịch được công nhận theo các tiêu chí của Luật Du lịch, môi trường du lịch còn hạn chế.

Thanh Liêm