Sáng 5/1, tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã phát biểu khai mạc Hội nghị lần thứ 10, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI.

Hội nghị lần này sẽ thảo luận và thông qua các dự thảo văn kiện trình Đại hội XII của Đảng gồm: Báo cáo Chính trị, Báo cáo Kinh tế- xã hội và Báo cáo tổng kết việc thi hành Điều lệ Đảng gửi đại hội đảng bộ các cấp đóng góp ý kiến; cho ý kiến về một số báo cáo, đề án để Bộ Chính trị tiếp thu, chỉ đạo hoàn thiện và lãnh đạo tổ chức thực hiện. Hội nghị Trung ương cũng quyết định nhiều vấn đề quan trọng khác.

Trong bài phát biểu khai mạc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ việc chuẩn bị các Dự thảo văn kiện trình Đại hội XII của Đảng đã được tiến hành khẩn trương, nghiêm túc từ sau Hội nghị Trung ương 8 (tháng 10/2013), nhất là từ sau khi Hội nghị Trung ương 9 (tháng 5/2014) thông qua các đề cương chi tiết. Báo cáo chính trị là văn kiện trung tâm của đại hội.

Dự thảo báo cáo đã được xây dựng và từng bước hoàn thiện, nâng cao, trên cơ sở tiếp thu, chắt lọc các kết quả nghiên cứu tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn qua 30 năm đổi mới và kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng; qua nhiều cuộc khảo sát thực tiễn, nhiều cuộc hội thảo, tọa đàm, lấy ý kiến của các chuyên gia, các nhà khoa học, nhà quản lý; làm việc với 22 Ban Thường vụ tỉnh ủy, thành ủy; đặc biệt là ý kiến đóng góp của các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu khai mạc Hội nghị. Ảnh VOV

Tổng Bí thư đề nghị các đồng chí Trung ương nghiên cứu thật kỹ, thảo luận, cho ý kiến vào toàn văn dự thảo báo cáo; tập trung vào các đề xuất, kiến nghị cụ thể nêu trong tờ trình như: chủ đề và phương châm chỉ đạo của Đại hội XII; kết cấu và nội dung của dự thảo báo cáo.

Đặc biệt chú ý những vấn đề lớn, những nội dung quan trọng về quan điểm, tư tưởng chỉ đạo, những chủ trương, chính sách, biện pháp đổi mới có ý nghĩa chiến lược, có tính đột phá và những vấn đề còn có ý kiến khác  nhau.

Về Báo cáo kinh tế - xã hội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chỉ rõ, đây là báo cáo chuyên đề rất quan trọng, đi sâu vào lĩnh vực cơ bản, nhiệm vụ trung tâm của công cuộc đổi mới và đề nghị Trung ương trên cơ sở đánh giá đúng tình hình kinh tế- xã hội nước ta hiện nay, tính đến những thời cơ, thuận lợi mới xuất hiện và lường trước những khó khăn, thách thức phải vượt qua góp phần xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế- xã hội 5 năm 2016-2020 sao cho thật đúng, thật sát với tình hình thực tế đất nước và bối cảnh quốc tế, khu vực.

Chú ý các mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể, những cơ chế, chính sách và biện pháp có tính đột phá, khả thi cao, đóng góp thiết thực vào việc giải quyết những vấn đề kinh tế- xã hội đang nổi lên, nhất là những vấn đề ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển nhanh, bền vững của đất nước.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: Năm 2015 là năm cuối của nhiệm kỳ Đại hội Đảng lần thứ XI- một năm có ý nghĩa quyết định đối với việc toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội XI đã đề ra.

Nội dung chương trình Hội nghị Trung ương lần này có ý nghĩa rất quan trọng đối với việc lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt các nhiệm vụ của năm 2015 cũng như cả nhiệm kỳ và tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Vì vậy, các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng và các đồng chí tham dự Hội nghị cần phát huy cao độ trí tuệ, tinh thần trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân và đất nước, tập trung nghiên cứu, thảo luận kỹ lưỡng, cho ý kiến để tiếp tục hoàn thiện các dự thảo, báo cáo, đề án và xem xét, quyết định các vấn đề quan trọng khác trong chương trình của kỳ họp.

M.Đ.