Gồm có: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam; Luật Công an nhân dân; Luật Căn cước công dân; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật hàng không dân dụng Việt Nam; Nghị quyết về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn; Nghị quyết về việc phê chuẩn Công ước của Liên hợp quốc về chống tra tấn và các hình thức đối xử hoặc trừng phạt tàn bạo, vô nhân đạo hoặc hạ nhục con người; Nghị quyết về việc phê chuẩn Công ước của Liên hợp quốc về quyền của người khuyết tật.

Họp báo công bố Lệnh của Chủ tịch nước về việc công bố Luật, Nghị quyết sáng 11/12.

Tại buổi họp báo, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Đào Việt Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước đã công bố Lệnh của Chủ tịch Nước về việc công bố các Luật, Nghị định như đã nêu trên. Sau đó, đại diện các Bộ, Ngành đã trình bày những nội dung cơ bản liên quan đến các Luật, Công ước.

Thượng tướng Đặng Văn Hiếu trình bày nội dung cơ bản của Luật Công an nhân dân tại cuộc họp.

Thay mặt Bộ Công an, Thượng tướng Đặng Văn Hiếu đã trình bày nội dung cơ bản của Luật Công an nhân dân, Luật Căn cước công dân và Công ước của Liên hợp quốc về chống tra tấn và các hình thức đối xử hoặc trừng phạt tàn bạo, vô nhân đạo hoặc hạ nhục con người.

Luật Công an nhân dân năm 2014 giữ phạm vi điều chỉnh như Luật Công an nhân dân năm 2005 quy định về nguyên tắc tổ chức, hoạt động, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và chế độ, chính sách đối với Công an nhân dân. Luật Công an nhân dân năm 2014 bao gồm 7 chương, 45 điều. Luật Công an nhân dân năm 2014 quy định về cấp bậc hàm cao nhất đối với chức vụ của sĩ quan Công an nhân dân theo đúng chỉ đạo của cấp có thẩm quyền; bảo đảm tuân thủ Hiến pháp năm 2013; bảo đảm tương quan giữa Công an nhân dân và Quân đội nhân dân; kế thừa các quy định hiện hành đã được thực tiễn kiểm nghiệm và đáp ứng yêu cầu của tình hình, nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm của Công an nhân dân trong giai đoạn mới. Luật có hiệu lực thi hành kêt từ ngày 1/7/2015.

Luật Căn cước công dân bao gồm 6 chương, 39 điều nhằm cụ thể hóa quy định của Hiến pháp năm 2013 về quyền con người, quyền công dân, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế- xã hội của đất nước; hiện đại hóa giấy tờ về căn cước công dân, xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu căn cước công dân đáp ứng yêu cầu đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân, loại bỏ các thủ tục rườm rà khi cấp, đổi, cấp lại giấy tờ về căn cước công dân. Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2016.

Công ước của Liên hợp quốc về chống tra tấn và các hình thức đối xử hoặc trừng phạt tàn bạo, vô nhân đạo hoặc hạ nhục con người gồm có lời nói đầu, 33 điều chia thành 3 phần, có nội dung phù hợp với Hiến chương của Liên hợp quốc và các văn kiện quốc tế khác như Tuyên ngôn thế giới về nhân quyền năm 1948, Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị năm 1966…

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Trung tướng Mai Quang Phấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND VIệt Nam đã giới thiệu tóm tắt nội dung cơ bản của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam. Luật sửa đổi 5 điều của Luật hiện hành, bổ sung 1 điều, sửa về kỹ thuật 1 điều, tập trung những vấn đề chính là chức vụ của sĩ quan, cấp bậc quân hàm cao nhất đối với chức vụ của sĩ quan; thăng quân hàm đối với sĩ quan tại ngũ; thẩm quyền quyết định đối với sĩ quan; tiền lương, nhà ở đối với sĩ quan tại ngũ.

Chiều cùng ngày, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Giang Sơn, Phó Chủ nhiệm Thường trực Văn phòng Chủ tịch nước đã tiếp tục công bố Lệnh của Chủ tịch nước về việc công bố 5 Luật và 2 Nghị quyết gồm có: Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân, Luật tổ chức Tòa án nhân dân, Luật Nhà ở, Luật kinh doanh bất động sản, Luật bảo hiểm xã hội, Nghị quyết về việc thi hành Luật tổ chức Tòa án nhân dân; Nghị quyết về việc thi hành Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân.

Nguyễn Hương