Cùng dự Hội nghị có Đại tướng Lương Cường, Bí Thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam; Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam cùng các đồng chí Ủy viên Ban Chỉ đạo của Quân ủy Trung ương về công tác thông tin tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; đại biểu các cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch phát biểu tại Hội nghị.

Báo cáo kết quả thông tin, tuyên truyền nhiệm vụ quân sự, quốc phòng nổi bật năm 2018, Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa nêu rõ: Trong năm 2018, Ban chỉ đạo, Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo công tác thông tin tuyên truyền của Quân ủy Trung ương (QUTW) đã chủ động tham mưu với Bộ Chính trị, Ban Bí Thư, QUTW các chủ trương, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo nhằm giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước và toàn xã hội trên lĩnh vực chính trị, tư tưởng, văn hóa. 

Đại tướng Lương Cường phát biểu tại Hội nghị.

Trước sự chống phá quyết liệt của các thế lực thù địch, phần tử cơ hội chính trị, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị và cơ quan báo chí đã tập trung làm tốt công tác giáo dục chính trị, lãnh đạo tư tưởng, giữ vững sự ổn định trong đơn vị; chủ động thông tin, tích cực, đẩy mạnh tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, đối ngoại quốc phòng; kịp thời đấu tranh với các quan điểm sai trái, thông tin xấu độc của các thế lực thù địch.  

Các đại biểu dự Hội nghị             

 Phát biểu tại hội nghị, thay mặt Thường vụ QUTW, Bộ Quốc phòng, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, biểu dương và đánh giá cao kết quả công tác tuyên truyền nhiệm vụ quân sự, quốc phòng của các cơ quan, đơn vị trong và ngoài quân đội; đồng thời nhấn mạnh một số kết quả nổi bật thời gian qua. 

Đại tướng Ngô Xuân Lịch yêu cầu Ban Chỉ đạo của QUTW về công tác thông tin tuyên truyền truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, các cơ quan, đơn vị trong thời gian tới cần tập trung quán triệt và thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”; chủ động phát hiện, ngăn chặn, đấu tranh có hiệu quả sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “Tự diễn biến”, “Tự chuyển hóa trong nội bộ... 

Đẩy mạnh công tác nghiên cứu, đánh giá, dự báo tình hình, chủ động thông tin, tuyên truyền nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, đối ngoại quốc phòng; thực hiện tốt việc phối hợp trao đổi, cung cấp thông tin, xử lý kịp thời, chặt chẽ, đúng định hướng những vấn đề quan trọng, nhạy cảm, phức tạp, không để các thế lực thù địch, phản động lợi dụng kích động, chống phá Đảng, Nhà nước, Quân đội.

Bên cạnh đó, tích cực đổi mới nội dung, hình thức, tăng thời lượng các chương trình, mở chuyên mục mới, cải tiến các trang chuyên đề theo hướng chuyên sâu, tuyên truyền nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, đối ngoại quốc phòng, đấu tranh phòng chống “Diễn biến hòa bình”; hình ảnh “Bộ đội cụ Hồ” trong thời kỳ mới. 

Các điển hình tiêu biểu trong thực hiện nhiệm vụ huấn  luyện, sẵn sàng chiến đấu; hoạt động của bộ đội giúp nhân dân phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai; các sự kiện đối ngoại, quốc phòng tiêu biểu; những đóng góp của QĐND Việt Nam trên các diễn đàn song phương, đa phương, tham gia hoạt động giữ gìn hòa bình Liên hợp quốc và hợp tác khắc phục hậu quả sau chiến tranh.

Cùng với đó, phối hợp chặt chẽ với các ban, bộ, ngành Trung ương, địa phương, đa dạng hóa các nội dung, hình thức, phương pháp tuyên truyền, thực hiện tốt phương châm lấy “xây” để “chống”...

Chủ động nắm chắc tình hình cơ sở, địa bàn, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, không để bị động, bất ngờ; phối hợp với các cơ quan chức năng quản lý chặt chẽ tình hình chính trị nội bộ, các ấn phẩm văn hóa, văn học nghệ thuật, báo chí, ngăn chặn hiệu quả sự thẩm lậu các tài liệu, sản phẩm độc hại vào cơ quan, đơn vị quân đội; xây dựng, củng cố các tổ chức Đảng trong sạch, đơn vị vững mạnh toàn diện, không để diễn biến tư tưởng tiêu cực và đơn thư khiếu nại tố cáo nặc danh, mạo danh với dụng ý xấu trong nội bộ; quan tâm, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của bộ đội.

Xuân Mai