Tại buổi làm việc, Thường vụ Quân ủy Trung ương đã báo cáo tóm tắt các dự thảo văn kiện và công tác chuẩn bị nhân sự trình Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020. Năm năm qua, Đảng bộ Quân đội đã hoàn thành tốt các mục tiêu nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ IX đã đề ra, nổi bật là đã thực hiện tốt chức năng tham mưu với Đảng, Nhà nước về quân sự, quốc phòng; nắm chắc tình hình, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng xử lý kịp thời, có hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ; là lực lượng nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, góp phần giữ vững ổn định chính trị, môi trường hòa bình để xây dựng và phát triển đất nước. Chất lượng huấn luyện, xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật của bộ đội có nhiều chuyển biến tiến bộ.

Các đồng chí Bộ Chính trị với Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương. Ảnh: TTXVN.

Quân đội luôn là lực lượng nòng cốt trong giúp dân phòng tránh, giảm nhẹ hậu quả thiên tai, cứu hộ, cứu nạn, xóa đói giảm nghèo, xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh. Công tác đối ngoại quốc phòng chủ động, có hiệu quả, góp phần nâng cao vị thế, uy tín của Quân đội. Đời sống bộ đội ổn định và có nhiều cải thiện. Vai trò, hiệu lực công tác Đảng, công tác chính trị trong các nhiệm vụ của Quân đội được phát huy, trận địa tư tưởng của Đảng trong Quân đội được giữ vững và tăng cường.

Sau khi nghe ý kiến đóng góp của các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, đại diện các ban, bộ, ngành Trung ương, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu kết luận buổi làm việc, đề nghị Quân ủy Trung ương tiếp thu tối đa các ý kiến đóng góp xác đáng, tiếp tục hoàn thiện văn kiện trình đại hội.

Tổng Bí thư lưu ý trên cơ sở phân tích, dự báo tình hình, cần nhận rõ thời cơ và thách thức, từ đó đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ sát với thực tế. Tổng Bí thư nhấn mạnh 5 việc cần tập trung thực hiện trong thời gian tới.

Trước hết, cần bài bản hơn trong việc nghiên cứu, xây dựng chiến lược quốc phòng, chiến lược quân sự, một số đề án bảo đảm quốc phòng trên các địa bàn Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ, vùng biên giới, biển đảo, xây dựng các khu vực phòng thủ… nhằm cụ thể hóa Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống, không để bị động, bất ngờ.

Thứ hai là xây dựng lực lượng Quân đội vững mạnh, tinh nhuệ, chính quy, từng bước hiện đại, tăng cường sức chiến đấu và có đủ thực lực để đảm bảo yêu cầu nhiệm vụ. Bên cạnh đó, Đảng bộ Quân đội cần chú ý xây dựng, giữ gìn uy tín Quân đội, hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ. Quân đội phải tuyệt đối giữ được niềm tin trong nhân dân, gắn bó với nhân dân, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, với nhân dân.

Muốn vậy, Đảng bộ Quân đội phải làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng nội bộ. Tổng Bí thư đặc biệt lưu ý, Đảng bộ Quân đội phải chú trọng làm tốt hơn nữa công tác xây dựng Đảng, bảo vệ chính trị nội bộ, thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) về xây dựng Đảng. Nghị quyết Trung ương 4 không phải chỉ một đợt kiểm điểm tự phê bình và phê bình là xong, nhặt ra bao nhiêu khuyết điểm thì sửa chữa là xong, mà là 4 nhóm giải pháp, bao nhiêu việc làm mới vừa rồi. Đảng bộ Quân đội phải mẫu mực, là tấm gương về công tác xây dựng Đảng, thực sự tin cậy, trong sạch vững mạnh, tuyệt đối trung thành.

Tổng Bí thư lưu ý, Đảng bộ Quân đội cần tiếp tục đẩy mạnh công tác đối ngoại quân sự, phối hợp tốt với Công an; lãnh đạo, chỉ đạo thật tốt khu vực sản xuất, kinh doanh. Quân đội cũng phải là một mẫu mực về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, phòng chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí, lợi ích nhóm, không để ảnh hưởng tới uy tín, niềm tin đối với Quân đội.

PV (theo TTXVN)