Các đại biểu thống nhất công nhận bản sắc ASEAN là nền tảng của các lợi ích các nước khu vực Đông Nam Á, bao gồm các phẩm chất, chuẩn mực, giá trị và niềm tin tập thể, cũng như khát vọng hướng tới một cộng đồng ASEAN bền vững. Tuổi trẻ các nước khao khát hướng tới một ASEAN hội nhập thông qua các hoạt động kết nối người dân và hướng tới một khu vực ASEAN đa dạng trong thống nhất. 

Các đại biểu cùng nhau khẳng định trách nhiệm trong việc củng cố các hoạt động kết nối người dân và nhận thức về bản sắc ASEAN, đặc biệt là giới trẻ thông qua việc tăng cường các hoạt động giao lưu hợp tác quốc tế thanh niên trong ASEAN.

Các đại biểu cũng đồng thuận tăng cường nhận thức về ASEAN, ý thức cộng đồng và sự gắn kết, củng cố sự thống nhất trong đa dạng, nâng cao hiểu biết trong thanh niên ASEAN về lịch sử, văn hóa đa dạng, tôn giáo, văn minh. Tích cực bảo tồn, phát huy các di sản văn hóa ASEAN bằng việc nâng cao nhận thức, hiểu biết của giới trẻ về lịch sử độc đáo, sự khác biệt và tương đồng văn hóa khu vực cũng như bảo vệ sự đặc sắc của di sản văn hóa ASEAN. 

Cam kết thúc đẩy tính sáng tạo và ngành công nghiệp văn hóa ASEAN thông qua sự sáng tạo văn hóa, phát triển và hợp tác khởi nghiệp ngành công nghiệp văn hóa...


N.H.