Dưới sự truyền đạt của các giảng viên là các nhà lãnh đạo, quản lý báo chí, nhà báo lãnh đạo các đơn vị báo chí đã có nhiều kinh nghiệm, uy tín trong làng báo Việt Nam, các học viên nắm bắt được những vấn đề mới, nhất là trong lĩnh vực quản lý các hoạt động thông tin tuyên truyền báo chí.

Đồng thời, lớp bồi dưỡng còn giúp cán bộ chuyên trách làm công tác tuyên truyền của Công an các địa phương, đơn vị vận dụng tốt hơn vào hoạt động tuyên truyền báo chí và quản lý thông tin tuyên truyền trong lực lượng Công an ở địa phương mình

PV