Thông tư quy định về kiểm tra điều lệnh CAND có 5 chương, 19 điều, gồm các quy định về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, giấy kiểm tra điều lệnh, nhiệm vụ, quyền hạn, trang phục, trang bị, bố trí lực lượng, phân công nhiệm vụ, phương pháp và quy trình kiểm tra điều lệnh CAND.

Kiểm tra việc chấp hành điều lệnh CAND được tiến hành thường xuyên, đột xuất hoặc bí mật. Kiểm tra thường xuyên việc chấp hành điều lệnh là việc các đơn vị làm công tác điều lệnh CAND định kỳ hằng tháng có kế hoạch công khai tổ chức kiểm tra việc chấp hành điều lệnh của các đơn vị và cán bộ, chiến sỹ. Kiểm tra đột xuất là hình thức kiểm tra công khai, không thông báo trước cho đơn vị, địa phương và cá nhân được kiểm tra biết. Kiểm tra bí mật là hình thức hóa trang, mặc thường phục, bí mật sử dụng các phương tiện kỹ thuật.

Trường hợp có vi phạm đặc biệt nghiêm trọng về điều lệnh, Tổ trưởng tổ kiểm tra bí mật phải báo cáo ngay với cấp trên để xin ý kiến chỉ đạo; xuất trình Giấy kiểm tra điều lệnh CAND cho người được kiểm tra biết; lập biên bản về hành vi vi phạm điều lệnh, ngăn chặn hậu quả gây ra; đưa người vi phạm về trụ sở cơ quan hoặc đơn vị Công an nơi gần nhất để giải quyết; đồng thời thông báo cho đơn vị quản lý tập thể, cá nhân có vi phạm biết để tiếp nhận và xử lý theo quy định

Nguyễn Công Tâm