Tại buổi làm việc, đồng chí Thượng tướng Ngô Xuân Lịch nhấn mạnh: Việc kiểm tra, đôn đốc công tác phòng, chống tham nhũng là hoạt động thường xuyên của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng; thông qua công tác kiểm tra, giám sát nhằm nắm bắt tình hình, đánh giá kết quả công tác phòng, chống tham nhũng mà trọng tâm là kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng và việc thanh tra, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng; phát hiện những vướng mắc, biện pháp khắc phục về công tác phòng chống tham nhũng.

Đồng chí Ngô Xuân Lịch yêu cầu các thành viên trong Đoàn công tác thực hiện việc kiểm tra, giám sát, đôn đốc công tác phòng, chống tham nhũng có trọng tâm, trọng điểm; bảo đảm thiết thực, hiệu quả, tránh hình thức, lãng phí; hạn chế đến mức thấp nhất việc làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của các cơ quan, tổ chức, đơn vị được kiểm tra, giám sát, đôn đốc; góp phần tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Nội dung kiểm tra, đôn đốc của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng tập trung vào 4 nhóm vấn đề: Về công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy đối với công tác phòng, chống tham nhũng; tình hình, kết quả triển khai các nhiệm vụ, giải pháp phòng ngừa tham nhũng; kết quả phát hiện, xử lý tham nhũng, nhất là việc thanh tra các vụ việc; khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, án kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, dư luận quan tâm; kết quả khắc phục những tồn tại, hạn chế của lần tự kiểm tra, giám sát năm 2013.

Ngay sau buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng, Đoàn công tác số 3 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng triển khai kế hoạch kiểm tra, giám sát, đôn đốc công tác phòng chống tham nhũng tại 3 đơn vị, 7 cơ quan trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Theo báo cáo của Thành ủy Đà Nẵng: Thời gian qua, các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị đã nâng cao vai trò, trách nhiệm công tác trong phòng, chống tham nhũng, thường xuyên quán triệt đến toàn thể cán bộ, công chức, cam kết chấp hành tốt các quy định trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao; triển khai thực hiện Quy chế giám sát, kiểm tra nhằm ngăn ngừa các hành vi quan liêu, tham nhũng có thể xảy ra; thiết lập đường dây nóng, đặt hòm thư góp ý để tiếp nhận ý kiến phản ánh của tổ chức và công dân về thái độ trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan; qua đó đã tiếp nhận, xử lý và phản hồi tích cực đối với những thông tin phản ánh đúng sự thật...

Ban Thường vụ Thành ủy đã chỉ đạo các cấp ủy Đảng, các cơ quan quản lý nhà nước xử lý trách nhiệm người đứng đầu để xảy ra tham nhũng trong đơn vị theo đúng quy định. Việc công khai, minh bạch trong hoạt động được các cơ quan, tổ chức, đơn vị quan tâm triển khai dưới nhiều hình thức thích hợp, gắn với việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở.

Công tác giám sát của cơ quan dân cử, Mặt trận, đoàn thể và của nhân dân đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí được tiến hành thường xuyên theo luật định. Từ năm 2013 đến hết quý I/2015, các cơ quan tư pháp thành phố đã tiến hành điều tra, truy tố, xét xử 4 vụ án tham nhũng. Do có sự quan tâm chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy, đôn đốc của Ban Nội chính Thành ủy và sự phối hợp giữa các ngành tư pháp, công tác điều tra, truy tố, xét xử các vụ án về tham nhũng được thực hiện theo đúng quy định, đã đưa ra xét xử đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

Thành ủy Đà Nẵng đề ra một số giải pháp trọng tâm trong công tác phòng, chống tham nhũng thời gian tới: Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền đối với công tác phòng, chống tham nhũng; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và cán bộ, đảng viên; nêu cao vai trò gương mẫu, đi đầu của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trong công tác phòng, chống tham nhũng; gắn công tác phòng, chống tham nhũng với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay". Thành ủy Đà Nẵng coi công tác phòng, chống tham nhũng là nhiệm vụ trọng tâm, một nội dung quan trọng để kiểm điểm theo định kỳ của cấp ủy các cấp.

T.K.