Ngày 23/11/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh thành lập Ban Thanh tra đặc biệt, đánh dấu sự ra đời của ngành Thanh tra Việt Nam. Trong 70 năm qua, ngành Thanh tra luôn gắn liền với sự nghiệp cách mạng của dân tộc với các tên gọi thay đổi qua các thời kỳ.

Quang cảnh buổi họp báo và mẫu trang phục mới của ngành Thanh tra.

Qua mỗi thời kỳ, từ khi chính quyền cách mạng non trẻ, kháng chiến chống thực dân Pháp, xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và đấu tranh giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và đổi mới, ngành Thanh tra đã bám sát các nhiệm vụ cấp thiết, phục vụ kịp thời sự lãnh đạo của Đảng, Chính phủ, tập trung chống tiêu cực, phòng chống tham nhũng, giải quyết khiếu nại tố cáo…

Trong công tác xây dựng ngành, ngành Thanh tra đã xây dựng, ban hành các quy trình nghiệp vụ, quy chế phối hợp với các cơ quan…nhiều đề án mang tầm chiến lược…

70 năm qua, ngành Thanh tra được Đảng và Nhà nước tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Sao Vàng và hiện đang hoàn tất thủ tục xét tặng Huân chương Độc lập hạng Nhất.

Việt Hà