Cụ thể, TP phân bổ 7.494.000.000 đồng cho 8 bệnh viện (Bệnh viện Việt Nam - Cu Ba, Bệnh viện Y học cổ truyền Hà Nội, Bệnh viện Đức Giang, Bệnh viện Tim, Bệnh viện Thanh Trì, Bệnh viện Hòe Nhai, Bệnh viện Đa khoa Hà Đông và Bệnh viện huyện Mê Linh), 5 Trung tâm y tế (Đông Anh, Sóc Sơn, Hoài Đức, Phú Xuyên và Thanh Oai) thuộc Sở Y tế Hà Nội.

UBND TP yêu cầu Sở Y tế có trách nhiệm phân bổ giao dự toán cho các đơn vị trực thuộc và thông báo Kho bạc Nhà nước có liên quan, đồng thời gửi Sở Tài chính theo quy định

C.L.