Thủ tướng Chính phủ cũng quyết định ông Trần Đức Cường thôi giữ chức Phó Chủ tịch Viện Khoa học xã hội Việt Nam từ ngày 1/2/2008, để làm công tác chuyên môn. Thời gian nghỉ hưu của ông Trần Đức Cường do Chủ tịch Viện Khoa học xã hội Việt Nam quyết định

A.T. (theo Website Chính phủ)