Đây là hoạt động mang ý nghĩa thiết thực, là cơ hội để tất cả cán bộ, chiến sỹ thể hiện tình cảm, trách nhiệm của cá nhân đối với cộng đồng, tiếp tục phát huy truyền thống tương thân, tương ái của dân tộc.

Với tinh thần đó, 171 đoàn viên, thanh niên là cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh tham gia hiến máu, trong đó có nhiều cán bộ, chiến sỹ đã hiến máu 4 - 5 lần. Kết quả, đoàn viên thanh niên Công an tỉnh đã hiến 171 đơn vị máu, trong đó có 164 đơn vị máu 350ml và 7 đơn vị máu 250ml

Mừng - Thành