Đó là các ông Chủ tịch Ủy ban mặt trận Tổ quốc, Trưởng Phòng nông nghiệp - phát triển nông thôn, Phòng nội vụ, Phòng văn hóa thông tin, Trưởng ban dân tộc, Giám đốc Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất và Chủ tịch UBND xã Xuân Lãnh, Xuân Quang 2. Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên yêu cầu 8 cán bộ nêu trên nghiêm túc thực hiện việc kê khai tài sản và thu nhập năm 2013 trước ngày 15/7

PV