Sản phẩm bị điều tra là Tôn màu  có mã HS: 7210.70.10.00, 7212.40.10.00, và 7212.40.20.00. Giai đoạn điều tra bán phá giá: 7-2015 – 6-2016.

Thông báo cho biết: Tổng lượng tôn nhập khẩu vào Indonesia (trong giai đoạn điều tra): 224,120 tấn, trong đó, lượng nhập khẩu từ Việt Nam và Trung Quốc là 196,191 tấn, chiếm 87.5%. Vụ việc sẽ được tiến hành điều tra trong vòng 12 tháng (có thể gia hạn thành 18 tháng nếu cần thiết).

Đối với tất cả các nhà sản xuất/xuất khẩu, KADI đề nghị các công ty này gửi đăng ký tham gia bên liên quan (bằng văn bản, trong vòng 14 ngày kể từ ngày thông báo khởi xướng điều tra) tới KADI. 
V.H.