xưng vương

Thận trọng khi tổ chức lễ hội Ngô Quyền xưng Vương

Tổ chức lễ hội Ngô Quyền xưng Vương và định đô theo nghi thức truyền thống là cần thiết nhưng phải được triển khai một cách cẩn trọng là cảnh báo của hầu hết các nhà nghiên cứu...

Kỷ hợi 939 Ngô Quyền xưng vương

Mùa xuân năm Kỷ Hợi 939, sau chiến thắng Bạch Đằng giang lịch sử, Ngô Quyền lên ngôi xưng vương, xây dựng nhà nước tự chủ, chính thức kết thúc gần một thiên niên kỷ Bắc thuộc, mở ra một thời kỳ độc lập lâu dài của Việt Nam.