tiếng lóng đa chất

Hà Nội bảo vệ các di sản văn hóa phi vật thể khẩn cấp như thế nào?

Sở Văn hóa – Thể thao Hà Nội vừa công bố báo cáo tổng kết đề án kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể (DSVHPVT) trên toàn địa bàn Thủ đô. Từ trước đó, có 6 di sản thuộc 6 loại hình đã được các chuyên gia đề xuất nghiên cứu và thực hiện các biện pháp bảo vệ thí điểm nhằm rút ra các bài học kinh nghiệm cho công tác bảo vệ DSVHPVT Hà Nội. Vậy, trong thời gian qua, các di sản này đã được tiến hành bảo vệ như thế nào?