tài liệu tham khảo

Không được ép học sinh, phụ huynh mua tài liệu tham khảo

Mọi tổ chức, cá nhân không được ép buộc học sinh phải mua tài liệu tham khảo. Phụ huynh, học sinh tự mua sắm theo nhu cầu thực tế và quyền tự chọn, không bắt buộc.